AUTORE: Inese Zandere

MĀKSLINIEKS: Reinis Pētersons

DARBA NOSAUKUMS: "Bērns, kas neiekrita"

IZDEVNIECĪBA: Liels un mazs

ANOTĀCIJA: Krājuma "Bērns, kas neiekrita" dzejoļi veltīti bērnu drošībai, traumām un bīstamajām situācijām, no kurām jāiemācās uzmanīties. No "Līzes Analīzes" uz jauno grāmatu atceļojusi ļaunā lauma Trauma, taču te viņai pretī stājas labā lauma, kura tic, ka bērni spēj no briesmām izvairīties. Dzejoļi veido pārbaudījumu ceļojumu, sava veida odiseju, kurā uzglūn briesmoņi, ir jāizvairās no viltīgiem slazdiem un burvju nekrietnībām. Tas ir bīstams ceļojums ar laimīgām beigām. Reālās dzīves situācijas dzejoļos iegūst pasakai raksturīgo citādību un hiperbolizāciju, bet vārdu spēles un pantu skaniskums veido formulas, kas iegulst prātā un palīdz bērniem identificēt bīstamās situācijas. Grāmata tapusi, sadarbojoties ar Bērnu slimnīcas fondu un BKUS ārstiem, kuru pieredzē balstīts grāmatas beigās ievietotais "traumu tops".


Meza meitene Maija

AUTORS: Viesturs Ķerus

MĀKSLINIEKS: Didzis Upens

REDAKTORI: Inese Zandere, mākslinieciskā redaktore Rūta Briede

DARBA NOSAUKUMS: "Meža meitene Maija"

IZDEVNIECĪBA: Liels un mazs

ANOTĀCIJA: Grāmatas galvenā varone Maija ar ģimeni dzīvo mežā — mežsargmājās. Viņas tētis ir putnu pētnieks...


Puika kurs redzeja tumsa

AUTORE: Rasa Bugavičute-Pēce

MĀKSLINIECE: Zane Veldre

REDAKTORI: Jūlija Dibovska (atbildīgā redaktore), Elīna Kokareviča (literārā redaktore)

DARBA NOSAUKUMS: "Puika kurs redzeja tumsā"

IZDEVNIECĪBA: Latvijas Mediji

ANOTĀCIJA: "Puika, kurš redzēja tumsā" ir uz patiesiem notikumiem balstīts stāsts kā gados, tā garā jauniem lasītājiem un viņu vecākiem. Kāds puika, kurš dzimis neredzīgu vecāku ģimenē, ir spiests saskarties ar "citādību" visdažādākajās izpausmēs, galvenokārt tāpēc, ka viņš pasauli, atšķirībā no saviem vecākiem, spēj tvert pilnībā. Rūpes pašam par sevi un par saviem vecākiem kļūst par puikas pieaugšanas un turpmākās dzīves jēgu, liekot arī lasītājam ieraudzīt neparastajā stāstā pretrunas, kas manāmas sabiedrībā valdošajā attieksmē pret vājredzīgajiem.


AUTORS: Jānis Vādons

REDAKTORS: Artis Ostups

MĀKSLINIEKS: Ivo Grundulis

DARBA NOSAUKUMS: "Klusuma forma"

IZDEVNIECĪBA: Pētergailis

ANOTĀCIJA: "Dzejas krājums "Klusuma forma" ir dzejnieka Jāņa Vādona trešā grāmata pēc 2011. gadā iznākušā krājuma "Virve" un 2014. gada krājuma "Pagaidām iesāpas elpa". Jaunajā krājumā iekļauti 2014.–2018. gadā sarakstītie dzejoļi, kas no vienas puses ļauj atpazīt J. Vādonam svarīgo tēmu turpinājumu, bet no otras – arī vairākas izmaiņas autora poētikā. Pēc rūpīgas dzejoļu atlases kompaktā grāmatas struktūra veidota trīs daļās. Ievērojamu grāmatas daļu veido cikli, kuros ir no 4 līdz pat 14 dzejoļiem, kļūstot par būtisku grāmatas saistvielu ne tikai krājuma organizācijas ziņā, bet mērķtiecīgi veidojot un izvēršot saturu un nozīmes, ar kurām autors strādā. Viena no nozīmīgākajām jaunajām tēmām ir attiecības ar bērnu. J. Vādons turpina t. s. stāstošās dzejas stilu. Viņa dzeja kļuvusi atvērtāka, tiešāka, taču joprojām viņu interesē noslēpums. Būtiska tēlainības daļu veidota saistībā ar glezniecību. Un nozīmīgs, daudzveidīgs krājumā ir klusums. Tāpat joprojām būtisks J. Vādona dzejā ir sievietes tēls. Dzejā ieskanas arī privātāki motīvi; tiešu un netiešu sasauksmju ar laikmeta un mūsdienu cilvēka aprisēm nav daudz; drīzāk meklējumi ir vispārīgās telplaika teritorijās."
Artis Ostups


AUTORE: Sandra Vensko

REDAKTORE: Dace Sparāne-Freimane

MĀKSLINIEKS: Jānis Esītis

DARBA NOSAUKUMS: "Pieres vieta"

IZDEVNIECĪBA: Dienas Grāmata

ANOTĀCIJA: "Pieres vieta – man tas ir prāta stāvoklis, ko cilvēks saskarsmē ar pārējo pasauli nemitīgi izmaina. Garīgās metamorfozes notiek nemitīgi. Tomēr varbūt tieši tāpēc, ka nemitīga prāta kontrole nav iespējama, cilvēks spēj piedzīvot un pārdzīvot visus dzīves kāpumus un kritumus."
Sandra Vensko


AUTORS: Andris Ogriņš

REDAKTORS: Māris Salējs

MĀKSLINIECE: Gita Treice

DARBA NOSAUKUMS: "Tā putna diena"

IZDEVNIECĪBA: Jāņa Rozes apgāds

ANOTĀCIJA: Šī ir sestā latviešu dzejnieka Andra Ogriņa grāmata. Līdz šim iznākuši četri dzejas un viens dzejprozas krājums, tie visi izpelnījušies gan lasītāju, gan kritiķu atzinību, autors saņēmis gan Latvijas Literatūras gada balvu par spilgtāko debiju (2009), gan vairākkārt nominēts šai balvai dzejas kategorijā. Dzejoļu krājuma nosaukums ir parafrāze no Bībeles – "Tā Kunga diena" kristīgajā tradīcijā parasti tiek attiecināta vai nu uz septīto radīšanas dienu, kad Dievs, pabeidzis darbu, atdusējās, vai nu uz notikumiem, kas ieņems vietu visa radītā vēstures beigās un ir saistāmi ar personisku Dieva iejaukšanos. Iespējams, tāpēc "tā putna dienas" pamatnoskaņas ir vārdiem neizsakāmas gaidas, nenovēršamas tuvošanās, varbūtēja soda un pestīšanas laika, miera, mīlestības un nemirstības atnākšana.


AUTORS: Jānis Rokpelnis

REDAKTORS: Kārlis Vērdiņš

MĀKSLINIECE: Dita Pence

DARBA NOSAUKUMS: "Tīmeklītis"

IZDEVNIECĪBA: Neputns

ANOTĀCIJA: Jauniznākusī plaukstas vai kabatas, vai viedtālruņa lieluma grāmatiņa ar askētisko share zīmi uz vāka mūsdienīgi aicina lasītāju dalīties jeb "kopīgot saturu" – gan ar tuvākajiem, gan varbūt ar visu globālo tīmekli –, vienlaikus pārdomājot krājumā filigrāni saaustās vārdu, tēlu un nozīmju sakarības.


AUTORS: Jānis Hvoinskis

REDAKTORS: Kārlis Vērdiņš

MĀKSLINIECE: Anta Pence / Vāka noformējumam izmantots Andras Otto-Hvoinskas zīmējums

DARBA NOSAUKUMS: "Mūza no pilsētas N."

IZDEVNIECĪBA: Neputns

ANOTĀCIJA: "Mūza no pilsētas N." ir Jāņa Hvoinska otrais dzejas krājums, tas klajā nāk tieši desmit gadus pēc debijas krājuma "Lietus pār kanālu e".
"Desmit gados, kas pagājuši kopš Hvoinska debijas, viņa dzejas tēli kļuvuši precīzāki un nostalģiskāki, tomēr nezaudējot viegluma sajūtu, kas viņa tekstus padara radniecīgus franču 20. gadsimta modernistiem. Šie dzejoļi apbur kā mazas glezniņas, kurās prasmīgs mākslinieks uzmetis iespaidus no savas tuvākās apkārtnes, padarot realitāti savādi pievilcīgu."
Krājuma redaktors Kārlis Vērdiņš.


AUTORE: Gundega Repše

REDAKTOREI: Dace Sparāne-Freimane

MĀKSLINIECE: Katrīna Vasiļevska / Grāmatas noformējumā izmantotas Daces Lielās gleznas

DARBA NOSAUKUMS: "Retināts gaiss"

IZDEVNIECĪBA: Dienas Grāmata

ANOTĀCIJA: "Šīs grāmatas nepieciešamību noteica neizbēgamā kalnākāpēja vientulība, dievišķi pārdzīvojumi un traģiski zaudējumi. Eksistenciālie drebuļi neļauj uztvert literatūru kā māņu paslēptuvi, profesionāli vērptu pasaciņu krātuvi, — tai jātop par izglābšanās veidu un visskaudrāko esamību iepretim dienišķības fikcijai. Retināts gaiss vienlaikus apdraud dzīvību un norūda sirdi. Laika varmācība spēj sevi īstenot vienīgi caur uztveres linearitāti. Es centos šo linearitāti ignorēt. Retinātajā gaisā, kurā uzturējos šī cikla tapšanas procesā, nepieciešams tikai pats būtiskākais. Tas arī ir vissarežģītākais — izsijāt zeltu no ikviena cilvēka, neņemt līdzi lieko. No kāda uz mūžu ir palicis viens vienīgs smaids, no cita — vēstures smagais, cakainais rāmis, kad pati bilde jau izzagta un sakropļota, vēl no cita — draņķība, kas tevi pašu ir izdresējusi par krietnāku cilvēku. Antikvariāts? Nekā nebija! Vēl viena pasaule, uzslieta no tikai man pieejamajiem materiāliem. Cerībā, ka paklīdušajai cilvēcībai tajā izdosies atrast savas mājas."
Gundega Repše


AUTORE: Sabīne Košeļeva

REDAKTORE: Anda Ogriņa

MĀKSLINIECE: Aija Andžāne

DARBA NOSAUKUMS: "Vientulības ministrija"

IZDEVNIECĪBA: Zvaigzne ABC

ANOTĀCIJA: Krājumā "Vientulības ministrija" apkopoti griezīgi stāsti par to, kas jau no laika gala gan vieno, gan šķir visus cilvēkus, proti, vientulību. Tie esam mēs – stereotipu un baiļu valgos mītošas jaunas sievietes, nerealizējušies vīrieši, (bez)cerīgi mīlnieki, veci cilvēki un mazi bērni. Arvien atsvešināti no dzīves, apkārtējiem un sevis. Darām pāri cits citam un sev, pieprasām uzmanību un klīstam neceļos. Neliekamies mierā, iztaisāmies un bāžamies visām pudelēm par korķi. Kāpēc? Atbilde jāmeklē katram pašam tekstu rindās un starp tām.


AUTORE: Lienīte Medne-Spāre

REDAKTORE: Bārbala Simsone

MĀKSLINIECE: Krista Jūlija Kreišmane

DARBA NOSAUKUMS: "Dziedošās smiltis"

IZDEVNIECĪBA: Zvaigzne ABC

ANOTĀCIJA: "Tas, kas slēpjas vai pastāv aiz ikdienišķās dzīves mazievērotiem notikumiem, ir Lienītes Mednes-Spāres stāstu krājuma vēstījuma galvenā nemitīgi rotējošā ass. Emocionāli nospriegotos cilvēcisko atklāsmju mirkļos drūp varoņu cerības, sašķīst iluzoru un mānīgu viltus sapņu butaforijas, un cilvēks atklājas visā savā vēlmju un tieksmju niecīgumā. Krājumā tēloto situāciju psiholoģisko konkrētību raksturo koncentrēts, raupji reālistisks vēstījums ar precīzu laikmeta vides zīmējumu. Emocionālas nesastapšanās un garāmiešanas, psiholoģiskas atsvešinātības un vientulības izjūtas, pagātnes traumu ilglaicīgums un noturīgums apziņā rosina domāt par cilvēka tikumisko izvēļu dažādīgumu sadzīviski vienkāršās, taču faktiski komplicētās dzīves situācijās."
Viesturs Vecgrāvis, literatūrzinātnieks


AUTORE: Inga Gaile

REDAKTORE: Gundega Blumberga

MĀKSLINIEKS: Jānis Esītis

DARBA NOSAUKUMS: "Skaistās"

IZDEVNIECĪBA: Dienas Grāmata

ANOTĀCIJA: Pirmais Ingas Gailes romāns "Stikli" (2016) iznāca apgāda "Dienas Grāmata" vēsturisko romānu sērijā "Mēs. Latvija. XX gadsimts". Jaunāko darbu "Skaistās" var uztvert arī kā savdabīgu "Stiklu" turpinājumu, jo tajā darbojas visas pirmā romāna galvenās personas.
"Mēģināju uzrakstīt romānu par cilvēkiem, kuri spēja saglabāt cilvēcību situācijās un apstākļos, kad tai nebija vietas. To darot, mani vadīja cerība, ka turpmāk mēs varētu vienkārši dzīvot."
Inga Gaile


AUTORS: Aivars Madris

REDAKTORS: Kārlis Vērdiņš

MĀKSLINIEKS: Krišs Salmanis

DARBA NOSAUKUMS: "Zonas"

IZDEVNIECĪBA: Neputns

ANOTĀCIJA: ""Zonas", kā jau saka priekšā nosaukums, aptver dažādas dzīves sfēras jeb zonas – šeit ir gan personiskā pieredze ar bērnības un jaunības ainām, gan intelektuālās pasaules paplašināšana, reflektējot par dažādām kultūrparādībām un Latvijas vēsturi, gan, kā jau pieklājas, arī mīlestības pārdzīvojumi, kas vijas cauri dzejā izstāstītam personiskam attiecību stāstam. Vienlaikus "Zonas" ir arī centieni apgūt plašu dzejas rakstīšanas pieredzi, nebaidoties ne no klasiskiem risinājumiem, ne eksperimentiem un īpašu godu izrādot laikabiedru un citu latviešu un ārzemju dzejnieku radītajiem darbiem, kuru nospiedumi šeit bagātīgi izkaisīti."

Aivars Madris

Grāmatu papildina autora sastādīts krājuma skaņu celiņš vietnē "Spotify", kurā ietvertās dziesmas un to secība pakārtota dzejoļu saturam un sakārtojumam.


AUTORS: Rvīns Varde

REDAKTORE: Renāte Punka

MĀKSLINIEKS: Ernests Kļaviņš

DARBA NOSAUKUMS: "Kas te notiek"

IZDEVNIECĪBA: Jāņa Rozes apgāds

ANOTĀCIJA: Dokumentālās īsprozas skices atspoguļo autora atmiņas, novērojumus un refleksijas. Personīgais un subjektīvais atsedz ne vien autora individuālo pieredzi, bet lielā mērā mūsu kopējo pieredžu spektru. Paša autora vārdiem – teksts ir izdzīvošanas mēģinājuma hronikas.


AUTORS: Ligija Purinaša

REDAKTORE: Ilze Sperga

MĀKSLINIECE: Ilze Gailāne

DARBA NOSAUKUMS: "Sīvīte"

IZDEVNIECĪBA: Hronologeja

ANOTĀCIJA: "Sīvīte" ir dzejnieces Ligijas Purinašas debijas dzejoļu krājums un vēsta par sievietes tēlu 20. un 21. gadsimtā. Tajā apkopoti piecu gadu laikā tapušie dzejoļi, kas sarakstīti latgaliski. Dzejoļu krājums ir daudzslāņains. Tas ne tikai aktualizē sievietes garīgo sīkstumu, šerpumu, paaudžu dzīves pieredzi, bet vēsta arī par sievietes jūtīgumu un psihes trauslumu, ikdienas rutinizēto skrējienu, cilvēcisko attiecību lauztajām līnijām, sabiedrības varmācīgi uzspiestajām normām. Dzejoļu krājums "Sīvīte" ir savdabīgs protests pret (Latgales) sabiedrībā valdošajiem dzimumu stereotipiem.


AUTORS: Raimonds Ķirķis

REDAKTORS: Kārlis Vērdiņš

MĀKSLINIEKS: Armands Zelčs

DARBA NOSAUKUMS: "Kartes"

IZDEVNIECĪBA: Neputns

ANOTĀCIJA: "Kartes" ir Raimonda Ķirķa pirmais dzejoļu krājums, tajā iekļautie dzejoļi tapuši laika posmā no 2015. līdz 2019. gadam.
"Raimonda Ķirķa debijas krājums apvieno vairākus mūsdienu latviešu dzejas aktuālo meklējumu virzienus. Starp tiem jāmin dzejprozas formas izmantojums, blīva, poētiski un intelektuāli piesātināta tēlainība, spēles ar intertekstualitāti, stilu un dažādiem leksikas slāņiem, kā arī konceptuālas ievirzes dzeja, kas tapusi saspēlē ar citu mūsdienu latviešu dzejnieku eksperimentālajiem darbiem. Šis krājums pavirza uz priekšu latviešu laikmetīgās dzejas apvārsni un uzrāda pirmos visjaunākās dzejnieku paaudzes darba augļus."
Kārlis Vērdiņš


AUTORS: Uldis Bērziņš

REDAKTORI: Zinātniskais redaktors Dens Dimiņš, literārā redaktore Ingmāra Balode

MĀKSLINIEKI: Armands Zelčs (dizains), Jānis Veiss (attēlu apstrāde)

DARBA NOSAUKUMS: "Dziesma par manu Sidu"

IZDEVNIECĪBA: Neputns

ANOTĀCIJA: Senspāņu varoņepus "Dziesma par manu Sidu" ("Cantar de Mio Cid") ir senākais spāņu literatūras piemineklis, kas saglabājies līdz mūsdienām. Pasaules literatūrā tas ieņem tikpat nozīmīgu vietu kā angļu "Bišuvilks" (Beovulfs), franču "Rolanda dziesma" vai vācu "Nībelungu dziesma". Tas vēsta par 11. gadsimtā dzīvojuša kastīliešu bruņinieka, saukta Sida (El Cid arābu valodā – "mans kungs"), dzīvi un varoņdarbiem. Sids Kampeadors (epus atdzejotājs Uldis Bērziņš Sida pavārdu tulko kā "Kaujvedis") ir vēsturiska persona, tautas mīlēts un godāts nacionālais varonis Rodrigo Diazs no Vivaras.


AUTORS: Mo Jeņs

TULKOTĀJS: Raimonds Jaks

REDAKTORS: Kaspars Eihmanis

MĀKSLINIEKS: Jānis Esītis

DARBA NOSAUKUMS: "Meistar, jo tālāk, jo trakāk!"

IZDEVNIECĪBA: Dienas Grāmata

ANOTĀCIJA: "Šajā mūsdienu ķīniešu rakstnieka, Nobela prēmijas laureāta, Mo Jeņa krājumā apkopotie stāsti ir niecīga daļa no ķīniešu valodā publicētajiem darbiem, stāstu varoņi ir pieticīgi, necer uz daudz labāku nākotni, taču mēģina izdzīvot. Tomēr visvairāk šajā grāmatā lasītājs novērtēs Mo Jeņa tiešo un patieso ķīniskumu, kas ļauj gūt nepastarpinātu, autentisku iespaidu par ķīniešu dzīvi un pasaules uzskatiem bez romantizācijas, ar ko bieži vien modernā rietumu pasaule apveltī Austrumus."
Raimonds Jaks


AUTORS: Federiko Garsija Lorka

TULKOTĀJS: Edvīns Raups

LITERĀRAIS KONSULTANTS: Dens Dimiņš

MĀKSLINIECE: Gita Treice

DARBA NOSAUKUMS: "Lugas"

IZDEVNIECĪBA: Jāņa Rozes apgāds

ANOTĀCIJA: Laista klajā izcilā spāņu dzejnieka un dramaturga Federiko Garsijas Lorkas lugu izlase, ko sakārtojis un tulkojis Edvīns Raups. Tajā var lasīt piecas viņa ievērojamākās lugas: "Brīnumainā kurpniece", "Dona Perlimplina un Belisas mīlestība, ko viņu dārzs vien zina", "Asins kāzas", "Jerma" un "Bernardas Albas māja", tās papildina izsmeļošs tulkotāja priekšvārds, Lorkas lekcija par teātri un īss autora dzīves un daiļrades pārskats.


AUTORS: Italo Kalvīno

TULKOTĀJA: Dace Meiere

LITERĀRAIS KONSULTANTS: Arturs Hansons

MĀKSLINIEKS: Aigars Ozoliņš

DARBA NOSAUKUMS: "Ja reiz ziemas naktī ceļinieks"

IZDEVNIECĪBA: Jāņa Rozes apgāds

ANOTĀCIJA: Slaveno itāļu 20. gadsimta modernistu un literāro eksperimentu meistaru Italo Kalvīno latviešu lasītāji iepazina salīdzinoši nesen, kad Daces Meieres tulkojumā iznāca viņa dzejprozas grāmata "Neredzamās pilsētas". Turpinot iepazīstināt ar viņa daiļradi, lasītājam tiek piedāvāta "proza par prozu" jeb "proza prozā" – romāns "Ja reiz ziemas naktī ceļinieks". Kalvīno mums sniedz meistarīgi savītu stāstu, kas ik mirkli gatavs ļauties nebeidzamām mutācijām. Viena romāna vietā mūsu rokās nonākuši desmit – katram savs sižets, stils, noskaņa, pat autors, un ikviens pārtrūkst visspraigākajā mirklī… Visi kopā tie veido pazīstamas un nepazīstamas, tikko tapušas un sen nebūtībā pagaisušas literatūras labirintu, kurā Lasītājs un Lasītāja, meklējot aprāvušos vēstījumu pavedienus, ar interesi iepazīst arī viens otru.


Copyright © 2024 STARPTAUTISKĀ RAKSTNIEKU UN TULKOTĀJU MĀJA