Benedikts Kalnačs. FOTO: Didzis Grodzs

AUTORS: Benedikts Kalnačs 

DARBA NOSAUKUMS: “Pavērsiens”

IZDEVNIECĪBA: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts 

REDAKTORS: Pauls Daija (zinātniskais), Līga Bībere

DIZAINS: Krišs Salmanis 

ANOTĀCIJA: Monogrāfija ir novatorisks pētījums par Rūdolfa Blaumaņa (1863–1908) daiļradi 19.–20. gadsimta mijas latviešu un Eiropas rakstniecības ietvarā. Darbā aplūkoti tie Blaumaņa daiļrades aspekti, kas līdzšinējā rakstnieka veikuma analīzē palikuši nenovērtēti un kuru izcēlums ļauj no cita rakursa iztirzāt viņa literārās darbības novatorismu. Pētījumā Blaumaņa darbība analizēta vācbaltiešu sabiedrības un kultūras procesu kontekstā, aplūkota saikne starp Blaumaņa darbiem un populāro literatūru, iztirzāts latviešu literāro tradīciju tālākveidojums viņa daiļradē, skaidrota mijiedarbe ar laikabiedriem glezniecībā un mūzikā, Blaumaņa prozas poētika aplūkota kontekstā ar 19. gadsimta Eiropas romāna un noveles māksliniecisko veidojumu, risināts jautājums par Blaumaņa attiecībām ar sava laikmeta jaunajiem latviešu intelektuāļiem.

PAR AUTORU:   

Benedikts Kalnačs (1965) ir literatūrzinātnieks, habilitētais filoloģijas doktors (1999), Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis (2005). Kopš 1988. gada Benedikts Kalnačs strādā Zinātņu Akadēmijas, vēlāk – Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtā. Kopš 1993. gada Benedikts Kalnačs ir arī pedagogs Liepājas Pedagoģijas Akadēmijā, vēlāk – Liepājas Universitātē. 1993. gadā Benedikts Kalnačs iegūst filoloģijas doktora, sešus gadus vēlāk – habilitētā filoloģijas doktora grādu. Pētnieciskais darbs pāraug monogrāfijās "Jūlijs Pētersons – vērotājs laikmetu maiņās" (1996), "Tradīcijas un novatorisms Mārtiņa Zīverta drāmas struktūrā" (1998), "Ibsena zīmē" (2000), "Modernās drāmas aizsākumi" (2001), "Modernisma drāma Vācijā" (2002), "Vīnes modernisms" (2005), "Baltijas postkoloniālā drāma" (2011), kā arī kopā ar Viktoru Hausmani – divsējumu izdevumā "Latviešu drāma. 20. gadsimta pirmā puse" (2004) un "Latviešu drāma. 20. gadsimta otrā puse" (2006). Benedikta Kalnača pētniecībai raksturīga salīdzinoša ievirze – pēc literatūrzinātnieka rosinājuma, ar tiešu līdzdalību un nereti arī viņa vadībā tapuši nozīmīgi autoru kolektīva izstrādāti pētījumi. Pēdējos gados Benedikta Kalnača pētnieciskā darbība saistīta arī ar Rūdolfa Blaumaņa daiļradi un postkoloniālisma problemātikas izpēti 19. un 20. gadsimta mijas un 20. gadsimta literatūrā. 2011. gadā nāk klajā monogrāfija latviešu valodā "Baltijas postkoloniālā drāma" un drīz tai seko arī angļu izdevums: "20th century Baltic drama : postcolonial narratives, decolonial options" (2016).

Par savu darbību literatūrzinātnē saņēmis vairākus apbalvojumus, tostarp Triju Zvaigžņu ordeni (2022). 

 

EKSPERTU VĒRTĒJUMI

 

Benedikta Kalnača monogrāfija “Pavērsiens” ir būtisks zinātniskās literatūras notikums. Pamatīgi iedziļinoties ne tikai paša Blaumaņa personībā un biogrāfijā, bet arī vēsturiskajā un kultūras vidē, Kalnačs dod iespēju uz latviešu literatūras klasiķi palūkoties svaigu skatienu. Šķiet, šo svaigumu vai, zinātniski runājot, novitāti, nosaka galvenokārt divi iemesli. Pirmkārt, ikdienišķi domājot par Blaumani, nereti aizmirstam viņa vācisko izcelsmi. Pēc “Pavērsiena” izlasīšanas Rūdolfs Blaumanis lasītājam atmiņā paliek kā tāda saitiņa starp baltvācisko un latvisko, varbūt pat kā viens no vissvarīgākajiem latviskā pamatlicējiem, saglabājot laipu starp abām jau tāpat cieši saistītajām kultūrām. Otrkārt, autors piedāvā ļoti smalku, oriģinālu un detalizētu Blaumaņa tekstu lasījumu, kas tiem piešķir mūsdienīgu elpu, nenolaupot neko no vēsturiskā. Šī interpretācija nereti lauž “klasiskos” (lasīt: skolā iemācītos) priekšstatus par Blaumani, mudinot arī lasītāju pievērsties šādi domāšanas manierei, kas meklē – un argumentēti atrod – to, ko teksts var vēstīt tiklab par autoru, kā par laikmetu. Uzdrošināšos apgalvot, ka šajā grāmatā nav neviena nepārdomāta teikuma; tas ir mūsdienīgs, spēcīgs un gan no literatūrzinātnes, gan no kultūrvēstures perspektīvas ārkārtīgi interesants pētījums, kādus gribētos redzēt vairāk. 

rakstniece un publiciste Ilze Jansone

 

Jūtos pateicīga, ka ar šo apjomīgo pētījumu viens no ievērojamākajiem latviešu literatūras un dramaturģijas meistariem ir – mūsdienu lasītājam pieejamā formā un lieliskā izklāstā – nonācis tur, kur viņa darbi bijuši jau vismaz gadu simtu: Eiropas literatūrā. Pētījuma autors rāda Blaumani kā ārkārtīgi daudzbalsīgu un mūsdienīgu autoru šī vārda dinamiskākajā nozīmē, turklāt dara to, izmantodams īsteni bagātīgu un aizraujošu avotu un materiālu kopumu, kas ļauj lasītājiem ieraudzīt Blaumani tik daudzdimensionālu, ka, izlasot grāmatu, gribas palūgt, lai šis dzīvais un klātesošais meistars izkāpj no grāmatas lappusēm – un nāk mums palīgā ieskatīties cilvēkos.

dzejniece un tulkotāja Ingmāra Balode

 

PAR. Rūpīgi noausts pētījums par Blaumaņa saiknēm Eiropas kultūrtelpā, iesaistot vērienīgas atsauces ar citu kolēģu veikumu, uztverot gan plašāku kopainu, gan detalizēti iegrimstot Blaumaņa prozas un dramaturģijas paņēmienu izcelsmē. Simpātisks izvirzītais mērķis un rāmais izpildījums.

PRET. Tēze, ka “Pazudušajā dēlā” Blaumanis iestrādājis ne vien Hamletu, bet pat šaubas par sevi un kritisku attieksmi pret latviešu rakstniecību, gandrīz paskrien garām šajā rāmumā, un saprotu – grāmatu vajag ne tikai izlasīt, tai jānogulsnējas. Pat jājautā, vai autors saņems desmit gadu darbam līdzvērtīgu kritikas novērtējumu.

dzejnieks un rakstnieks Andris AkmentiņšEKSPERTU PRIEKŠSĒDĒTĀJAS PAMATOJUMS PAR BALVAS PIEŠĶIRŠANU ŠIM DARBAM

Par oriģinālu, smalku un detalizētu pētītā autora dzīves un tekstu lasījumu, kas tiem piešķir mūsdienīgu elpu, nenolaupot neko no vēsturiskā.  

dzejniece un atdzejotāja Ingmāra Balode

 

 Ieva Struka. FOTO: Agita Bērziņa

AUTORS: Ieva Struka

DARBA NOSAUKUMS: “Par skaisto un aplamo dzīvi”

IZDEVNIECĪBA: Dienas Grāmata

REDAKTORE: Gundega Blumberga

DIZAINS: Jānis Esītis

ANOTĀCIJA: Ievas Strukas monogrāfija vēsta par latviešu rakstnieku, dramaturgu un gleznotāju Anšlavu Eglīti (1906–1993). Recenzents Kārlis Vērdiņš saka: "Par galveno monogrāfijas nopelnu uzskatu tās izlasīšanas gaitā rasto pārliecību, ka Eglīša popularitātes iemesli meklējami viņa ciešajā saistībā ar Latvijas 20. gadsimta vēsturi. Nācis no pazīstama, taču odioza rakstnieka ģimenes, sadarbojies ar sava laika pazīstamākajiem Latvijas mākslas un literatūras pārstāvjiem, Eglītis bija viens no retajiem latviešu rakstniekiem, kura pamatdarbs trimdā ASV ilgus gadus bija rakstniecība latviešu valodā".

PAR AUTORI:   

Ieva Struka (1974) ir teātra zinātniece un praktiķe. Pēc teātra zinātnes studijām Latvijas Universitātē (1992–1997) strādājusi Valmieras Drāmas teātrī (1996–2001) un Latvijas Nacionālajā teātrī (no 2004) kā literārās daļas vadītāja un padomniece repertuāra jautājumos, rūpējoties par mākslinieciski augstvērtīga un sabiedriski nozīmīga literārā materiāla aktualizēšanu un īpašu uzmanību pievēršot Latvijas un Baltijas autoru darbiem teātra repertuārā. Pētnieciskajā darbībā pievērsusies režisora Pētera Pētersona daiļrades izzināšanai, publicējot monogrāfiju (2000) un sastādot atmiņu krājumu (2003). Veidojusi analītisku interviju grāmatu sadarbībā ar režisori Māru Ķimeli (2007). Uzrakstījusi Latvijas Nacionālā teātra vēsturi, kas balstīta arhīvu un dokumentu studijās (2009). Sakārtojusi un komentējusi dramaturga Gunāra Priedes Rakstus piecos sējumos (2013–2017), kuros ietvertas rakstnieka dienasgrāmatas, vēstules un lugas. Aktīvi iesaistījusies sabiedriskajās norisēs, bijusi Latvijas Radošo Savienību padomes valdes priekšsēdētāja (2011–2013) un Latvijas Kultūras Ministrijas Teātra padomes locekle (no 2014). 
 

EKSPERTU VĒRTĒJUMI

 

Literatūras un teātra vēstures pētniece Ieva Struka arī iepriekš, grāmatā par Pēteri Pētersonu vai sastādot Gunāra Priedes kopotus rakstus, pierādījusi spēju atrast un izskaidrot aizraujošas laikmeta ainas un īpatnības, bez kurām attiecīgās personības biogrāfijas fakti nav līdz galam izprotami. Anšlava Eglīša dzīvesgājums šādus laikmeta aprakstus piedāvā sevišķi daudzveidīgi: viņa piederība pie vienas no pirmajām izglītoto latviešu dzimtām. Anšlava tēva, dzejnieka Viktora Eglīša modernā cilvēka pašeksperimenti. Tuberkuloze un sanatoriju īpatnais, no realitātes atrautais dzīvesveids. Sērijas “Es esmu…” centieni ir, līdzās romānu sadaļai, arī zinātniskās monogrāfijas atgriezt plaša lasītāju loka apritē. Ieva Struka prasmīgi meklējusi paņēmienus kā sasaistīt pētījuma daļas vienotā, cilvēciski līdzpārdzīvojamā dzīvesstāstā. 

kultūras žurnāliste Anda Buševica

 

Ievas Strukas monogrāfija piedāvā līdz šim visaptverošāko pētījumu par Anšlava Eglīša dzīvi, daiļradi un attieksmi pret dzīvi un literatūru. Sarakstīta akadēmiski korekti, tomēr arī ārpus pētniecības žargona dzīvojošam lasītājam saprotamā valodā, grāmata pievēršas Eglīša daiļrades analīzei un dzīves atspoguļojam, izmantojot iespaidīgu avotu un laikabiedru atmiņu klāstu. Vēl bez iespējas ielūkoties Eglīša sarakstēs ar laikabiedriem, iegūt priekšstatu par viņa raksturu un attieksmēm pret dzīvi ir ļoti būtiski, ka Struka cenšas iedziļināties arī sarežģītajās attiecībās starp latviešu literatūru trimdā un padomju okupētajā Latvijā.  

rakstniece un publiciste Ilze Jansone

 

Ievas Strukas monogrāfija par Anšlavu Eglīti lasās raiti un aizrauj, tekstā ieaustie vēstuļu fragmenti un citas vēstures liecības šķiet kā daļas no nelielas, slepenas atvilktnes satura un sastāv no dažādiem, bieži vien personīgiem un intīmiem priekšmetiem. Lai arī reizēm tas liek justies gandrīz neērti, tomēr novērsties arī ir grūti. Īpaši saistoši šķiet lasīt par mākslinieku un literātu burziņu trīsdesmitajos gados, šī laika kultūras dzīvi un Anšlava Eglīša ģimeni. Grāmatā notiek arī regulāra atgriešanās pie Anšlava literārajiem darbiem un to salāgošana ar viņa dzīves notikumiem, personīgajām attiecībām un vēsturisko kontekstu. Ir patīkami, ka vēstures fons nav aprakstīts sausi, bet minot konkrētas detaļas un atstājot svaigu iespaidu. 

dzejniece un ilustratore Lote Vilma VītiņaArnis Koroševskis. FOTO: Didzis Grodzs

AUTORS: Arnis Koroševskis

DARBA NOSAUKUMS: “Lielais noliedzējs”

IZDEVNIECĪBA: Dienas Grāmata

REDAKTORE: Gundega Blumberga

DIZAINS: Jānis Esītis

ANOTĀCIJA: Arņa Koroševsa monogrāfija vēsta par latviešu rakstnieku, tulkotāju un literatūrkritiķi Andreju Upīti (1877–1970). Arnis Koroševskis: "Andrejs Upīts ir viens no ražīgākajiem un arīdzan nozīmīgākajiem latviešu rakstniekiem. Tomēr mūsdienās tiek pieminēti tikai daži populārākie darbi. Andreja Upīša talants bija dzīvs, kamēr tam bija ļauts brīvi nostāties "pret". Laikā, kad visi "par" un "pret" bija nolikti priekšā, rakstnieks pārvērtās "ar rūgtu žulti iebalzamētā literatūras mūmijā", ko apstrīdēt nedrīkstēja. Viņa dzīves traģēdija bija stūrgalvīgajā vēlmē būt par sociālu (un vēlāk – sociālistisku) rakstnieku, un varbūt tieši tāpēc pēdējām paaudzēm ir visai vāja nojausma par Andreja Upīša ieguldījumu latviešu literatūrā."

PAR AUTORU:   

Arnis Koroševskis (1990) – literatūrzinātnieks, literatūrkritiķis un muzeja speciālists. Monogrāfijas "Lielais noliedzējs" (2022) par Andreju Upīti autors. Kopš 2012. gada regulāri publicē recenzijas par jaunāko literatūru. Pavisam publicētas aptuveni 50 recenzijas dažādos interneta portālos ("Delfi", "Satori", "Ubi Sunt") un periodiskajos izdevumos ("Domuzīme", "Tīrraksts", "Latvju Teksti" un "Jaunā Gaita"). Ir vairāku literatūrzinātnisku rakstu autors. Zinātniski pētniecisko interešu lokā ir rakstnieka Andreja Upīša literārā darbība, par ko saņēmis Latvijas Zinātņu Akadēmijas Zentas Mauriņas balvu literatūrzinātnē (2016), Veronikas Strēlertes piemiņas balvu (2013), Kārļa Dziļlejas fonda godalgas (2012, 2013, 2015). Arnis Koroševskis ir Andreja Upīša memoriālā muzeja galvenais speciālists.
 

EKSPERTU  VĒRTĒJUMI

 

Arnis Koroševskis lieliski ticis galā ar patiešām grūtu uzdevumu – stāstījumu par, maigi izsakoties, neviennozīmīgi vērtētā Andreja Upīša dzīvi un darbiem. Nevairīdamies no neērtām tēmām un vienlaikus nepadarīdams tās dzelteni skandalozas, Koroševskis galvenokārt koncentrējas uz Upīša daiļradi, pētnieciski atbildīgi pielāgojot tai literatūrteorijas rāmjus. Upīša daiļrades paviršam pārzinātājam Koroševska monogrāfija izcels gaismā dažu labu piemirstu vai mazāk pārspriestu darbu, savukārt tiem, kas vēlas ar profesionāla pētnieka padomu paši definēt savu attieksmi pret Upīša dzīvi un neliterārajiem darbiem un nedarbiem, Koroševska pētījums gluži akadēmiskā aukstasinībā parādīs vienu un otru pusi, taču nekādas lēmuma versijas nepiedāvās. Profesionāls, godprātīgi īstenots pētījums. 

rakstniece un publiciste Ilze Jansone

 

Literatūrzinātnieka Arņa Koroševska apjomīgā monogrāfija “Lielais noliedzējs” ir lielisks pētījums par latviešu rakstnieku, tulkotāju un literatūrkritiķi Andreju Upīti (1877–1970), polemisku figūru, kuŗas kanoniskais statuss šajos vērtību griežu laikos ir nopietni iedragāts. Ne jau tāpēc, ka viņš būtu slikts rakstnieks vai nenozīmīgs kritiķis. Koroševskis prasmīgi atklāj Upīša pretrunām pilno personību, kā arī pamato viņa nopelnus mūsu kultūras druvas kopšanā – monogrāfijā ir ārkārtīgi bagāts izziņas materiāls. Tiesa, viscaur jūtama tāda kā bijīga, teju institucionalizēta pielūgsme pret šo dižo Patriarchu un Tautas rakstnieku, kuŗš tomēr absolūti derdzīgā manierē noķengāja mūsu trimdas literatūru (“Bezsaules noriets”). Zīmīgi, ka Koroševskis raksta: “Formāli Upīti nevarētu tiesāt par noziegumiem pret cilvēci, varbūt vienīgi par valsts nodevību 1940. gadā.” Bet tas, piedodiet, lai arī netiesāts ir netiesāts, tomēr nav nekāds “vienīgi” un “formāli”.

tulkotājs Dens Dimiņš

 

PAR. Pašlaik strīdos piemirst, ka sociķi mūs paglāba no 12 stundu darba dienas, bet no sūnu ciema neglābj pat kapitālisms. Te vismaz var izsekot Upīša ārējām ietekmēm un naturālismam, kā arī apjaust viņa iekoptās koncepcijas posta apjomu (un “Zaļo zemi” kā glābiņu pašam no sevis).

PRET. Sīkās detaļās aiz pētnieka muguras pazib advokāts. No jaunās literatūrzinātnes vēlētos skaidrāku (drosmīgu, pat eksperimentālu) tēžu izvirzīšanu un variantu analīzi. Prātojot, vai “tiesāšanas un nosodīšanas prieks” radās tikai grūtās bērnības dēļ, jāgaida Berelis.

 dzejnieks un rakstnieks Andris Akmentiņš


Anita Rožkalne. FOTO: Didzis Grodzs

AUTORS: Anita Rožkalne

DARBA NOSAUKUMS: “Brīvie vektori”

IZDEVNIECĪBA: Dienas Grāmata

REDAKTORE: Dace Sparāne-Freimane

DIZAINS: Jānis Esītis

ANOTĀCIJA: Anita Rožkalne pie Gundegas Repšes un viņas prozas kopš 90. gadu sākuma atgriezusies vairākkārt. Šis apstāklis ļāvis radīt dziļu, plašu un vienlaicīgi niansēs precīzu un pārliecinošu ieskatu rakstnieces sarežģītajā personībā, radošajā darbībā un tekstos. "Brīvie vektori" ir inovatīvs un aktuāls darbs, tā nozīmīgumu pasvītro gan skaidrā metodoloģiskā pieeja, gan tai pašā laikā literāri izsmalcinātais stils. 

Autore par monogrāfiju: "Gundega Repše ir viena no nozīmīgākajām latviešu rakstniecēm, vairāku literāru prēmiju, tostarp Baltijas Asamblejas balvas literatūrā, laureāte, Triju Zvaigžņu ordeņa virsniece. Viņas gandrīz trīsdesmit grāmatās — romānos, prozas krājumos, apjomīgās biogrāfiskās esejās, intervijās ar literatūras personībām, arī dienasgrāmatās un publicistikas sleju apkopojumos — atklājas dziļa pasaules izjūta, taču viņas mākslinieciskā izteiksme un uzsvērtie satura aspekti vienmēr ir spilgti un izaicinoši individuāli. Vektors ir virzība uz mērķi. Šīs grāmatas uzmanības centrā ir literāro darbu rašanās impulsi, ieceres ģenēze, darbu mākslinieciskā struktūra un recepcija: brīvie vektori, kas spēj būt paralēli sev jebkurā telpas punktā."

PAR AUTORI:   

Anita Rožkalne (1956) ir latviešu literatūrzinātniece. Ieguvusi doktora grādu par disertāciju "Analītiski psiholoģiskā romāna attīstība latviešu literatūrā" (1984). Strādā LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtā, no 2008. līdz 2016. gadam tā izdevniecības vadītāja. Pētījumi par latviešu prozu, vairākkārt pievērsusies Kārļa Zariņa, Gundegas Repšes, Astrīdes Ivaskas un Veltas Sniķeres daiļradei. Saņēmusi Rakstnieku savienības "Kritiķa kausu" par monogrāfiju "Palma vējā". 2016. gadā ieguvusi V. Plūdoņa balvu literatūrzinātnē par monogrāfiju "Lauva: dzejniece Astrīde Ivaska". 2017. gadā saņēmusi Literatūras gada balvas speciālo balvu par pētījumu "Kārļa Zariņa burvju aplis". 

EKSPERTU VĒRTĒJUMI

 

Monogrāfija, kas godprātīgi pieteikta kā “versija par Gundegu Repši”, no jauna uzbūvē priekšstatā un “nostiprina rakstos” dinamisko mūsdienu autori, kuras teksti aizvien turpina savu vektora ceļu šķērsup ikdienībai. Interpretēt sev tuva autora darbus, savīt tos ar biogrāfijas režģi – tas prasa dziļu smalkjūtību, distances pratību, kā arī spēju būt ārkārtīgi tuvu tekstu spilgtajiem personāžiem, izstaigāt līdzi autorei, kura tos radījusi daudzās sarežģītās Latvijas augšanas desmitgadēs – fiksējot, vērtējot, caururbjot un caurspīdot. Monogrāfijas dimensijās ļauts ienākt ar tiem, kuri skāruši vai caurspīdējuši Gundegas Repšes dzīvi. Anitai Rožkalnei klātbūšana šai dzīvei ir izdevusies – un tagad tā ir dāvana Latvijas lasītājiem, mums, kuri mīt vienā laikā ar Gundegu Repši.

dzejniece un tulkotāja Ingmāra Balode

 

Pētnieciskas literatūras lasītājiem – dubults prieks: Gundegas Repšes tekstu cienītājiem – iespēja par tiem reflektēt un iedziļināties tajos lietpratējas pavadībā; Anitas Rožkalnes pētnieciskā rokraksta cienītājiem – jauna iespēja iepazīt veikumu, kas, balstīts klasiskās pētnieciskās tradīcijās, autorei raksturīgā manierē arī paplašina pētnieciskās refleksijas paradigmu.

literatūrzinātnieks Ojārs Lāms

 

“Brīvie vektori” turpina “Poētiskajā anatomijā” aizsākto rakstnieces Gundegas Repšes sarakstīšanu. Tas ir ārkārtīgi interesanti – grāmatā doties līdzi literatūrpētnieka un rakstnieka darba savijumam, kurā zinātnieks kļūst par rakstnieka prāta turpinājumu, izsekojot iespējamajām sarakstīto darbu sižetu ierosmēm, liekot klāt savu tekstu lasīšanas pieredzi, savstarpējās sarunas. Ko gan iegūst lasītājs vai sabiedrība kopumā, pētnieciskā precizitātē iepazīstot impulsus kas varēja/nevarēja ierosināt rakstnieka fantāziju? Iedvesmojošu laikmeta kopainu, kurā saskatīti ne tikai notikumi, bet arī to vissmalkākās saiknes un iespējamības. 

kultūras žurnāliste Anda Buševica

Copyright © 2024 STARPTAUTISKĀ RAKSTNIEKU UN TULKOTĀJU MĀJA

Please publish modules in offcanvas position.